Pasar al contenido principal

Política de Privacidade

Esta política de privacidade foi redactada ao amparo do disposto no REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos ( RGPD) e na Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro, de Protección de Datos e garantía dos dereitos dixitais ( LOPDGDD).

Identificación do Responsable do Tratamento

O Responsable do Tratamento é o COLEXIO PROFESIONAL DE  ENXEÑARÍA EN INFORMÁTICA DE GALICIA (CPEIG) con NIF Q1500325D e domicilio a efectos de notificacións en Fernando III O Santo 13, 1ºA, 15701 - Santiago de Compostela, A Coruña e dirección electrónica de contacto informacion@cpeig.gal

Para que pode tratar o  CPEIG os teus datos persoais?

A continuación imos detallarche para que podemos tratar os teus datos persoais en función da túa relación nós; indicámosche tamén a base de lexitimación deste tratamento, o prazo de conservación e se existen destinatarios que poidan ter acceso aos teus datos:

Tratamento “Xestión administrativa colexiados”

 • Responsable do tratamento:    Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
 • Datos de contacto:    Fernando III O Santo 13, 1ºA, Santiago de Compostela, Coruña
 • Delegado de protección de datos:  dpd@cpeig.gal
 • Finalidade do tratamento:    Xestión da información administrativa dos membros colexiados.
 • Lexitimación    Artígo 6.1.e) RGPD - Exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento. Artígo 6.1.b) RGPD – Relación contractual que une ao membro colexiado có Colexio.
 • Categorías de interesados:  Membros colexiados. Representantes legais dos membros colexiados.
 • Categorías de datos personais: Datos de contacto, datos identificativos. Datos económicos, financieiros e de seguros. Datos profesionais e académicos.
 • Categorías de destinatarios:  Durante a realización das tarefas propias do Colexio, o Responsable do Tratamento pode ceder datos persoais a terceiros relacionados con eles (asesorías, proveedores, outros encargados do tratamento, etc.)
 • Transferencias internacionais: Non se prevén transferencias internacionais. 
 • Prazos de conservación: Durante o periodo de prescripción das infraccións nacidas do tratamento.
 • Medidas de seguridade:  Información informatizada en servidor ou equipos locais con protección mediante contrasinais. Información en papel en estancias protexidas.
   

Tratamento “Xestión contable-fiscal do CPEIG”

 • Responsable do tratamento:  Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
 • Datos de contacto:   Fernando III O Santo 13, 1ºA, Santiago de Compostela, Coruña
 • Delegado de protección de datos:  dpd@cpeig.gal
 • Finalidade do tratamento:    Xestión da información contable e fiscal do Colexio.
 • Lexitimación    Artígo 6.1.c) Cumprimento de obligación legal.
 • Categorías de interesados:  Usuarios do colexio. Membros colexiados. Proveedores.
 • Categorías de datos personais: Datos identificativos. Transaccións de bens e servizos. Información comercial, económica e de seguros. Datos bancarios
 • Categorías de destinatarios:  Bancos, caixas de aforro. Administración pública con competencia na materia. Asesoría fiscal e contable como encargado do tratamento
 • Transferencias internacionais: Non se prevén transferencias internacionais. 
 • Prazos de conservación: Documentos de trascendencia tributaria 4 exercicios anteriores. Datos de contabilidade 6 anos.
 • Medidas de seguridade:  Información informatizada en servidor ou equipos locais con protección mediante contrasinais. Información en papel en estancias protexidas.

Tratamento “Axenda”

 • Responsable do tratamento:  Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
 • Datos de contacto:   Fernando III O Santo 13, 1ºA, Santiago de Compostela, Coruña
 • Delegado de protección de datos:  dpd@cpeig.gal
 • Finalidade do tratamento:    Contacto directo con usuarios, membros colexiados e proveedores do Responsable do Tratamento.
 • Lexitimación    Artígo 6.1.e) RGPD - Exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.  Artígo 6.1.f) RGPD – Interés lexítimo do responsable do tratamento.
 • Categorías de interesados:  Persoal de contacto das empresas. Administradores das empresas. Usuarios e membros colexiados.
 • Categorías de datos personais: Datos identificativos. 
 • Categorías de destinatarios:  Non se cederán os datos
 • Transferencias internacionais: Non se prevén transferencias internacionais. 
 • Prazos de conservación: Durante o periodo de prescripción das infraccións nacidas do tratamento.
 • Medidas de seguridade:  Información informatizada en servidor ou equipos locais con protección mediante contrasinais. Información en papel en estancias protexidas.

Tratamento “Expedientes Deontolóxicos”

 • Responsable do tratamento:    Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
 • Datos de contacto:    Fernando III O Santo 13, 1ºA, Santiago de Compostela, Coruña
 • Delegado de protección de datos:  dpd@cpeig.gal
 • Finalidade do tratamento:    Xestión dos procedementos sancionadores abertos contra membros colexiados por infraccións do código deontolóxico.
 • Lexitimación    Artígo 6.1.e) RGPD - Exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento. Artígo 6.1.c) Cumprimiento de obligación legal.
 • Categorías de interesados:  Membros colexiados.
 • Categorías de datos personais: Datos identificativos.
 • Categorías de destinatarios:  Administración de Xustiza.
 • Transferencias internacionais: Non se prevén transferencias internacionais. 
 • Prazos de conservación: Durante o periodo de prescripción das infraccións nacidas do tratamento.
 • Medidas de seguridade:  Información informatizada en servidor ou equipos locais con protección mediante contrasinais. Información en papel en estancias protexidas.

Tratamento “Xanela Única”

 • Responsable do tratamento:    Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
 • Datos de contacto:    Fernando III O Santo 13, 1ºA, Santiago de Compostela, Coruña
 • Delegado de protección de datos:  dpd@cpeig.gal
 • Finalidade do tratamento:    Xestión dos trámites de alta, baixa e outros supostos permitidos entre o Colexio e membros colexiados ou usuarios.
 • Lexitimación    Artígo 6.1.e) RGPD - Exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento. Artígo 6.1.c) Cumprimiento de obligación legal. Artígo 6.1 a) - Consentimento expreso do membro colexiado/usuario
 • Categorías de interesados:  Membros colexiados e usuarios.
 • Categorías de datos personais: Datos identificativos. Datos académicos e de emprego. Outros datos persoais seleccionados polo servizo concreto ofrecido polo Colexio
 • Categorías de destinatarios: Colexios Profesionais. Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática para elaboración dos censos.
 • Transferencias internacionais: Non se prevén transferencias internacionais. 
 • Prazos de conservación: Durante o periodo de prescripción das infraccións nacidas do tratamento.
 • Medidas de seguridade:  Información informatizada en servidor ou equipos locais con protección mediante contrasinais. Información en papel en estancias protexidas.

Tratamento “Formación”

 • Responsable do tratamento:    Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
 • Datos de contacto:    Fernando III O Santo 13, 1ºA, Santiago de Compostela, Coruña
 • Delegado de protección de datos:  dpd@cpeig.gal
 • Finalidade do tratamento:    Realización de cursos de formación e emisión de certificados relativos a ditos cursos.
 • Lexitimación    Artígo 6.1.b) - Relación contractual que o une có Responsable do Tratamento. Artígo 6.1.e) RGPD - Exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.
 • Categorías de interesados:  Membros colexiados e usuarios alumnos do curso.
 • Categorías de datos personais: Datos identificativos. Datos académicos.
 • Categorías de destinatarios: Cederánse os datos a entidades colaboradoras que tamén participen na formación.
 • Transferencias internacionais: Non se prevén transferencias internacionais. 
 • Prazos de conservación: Durante o periodo de prescripción das infraccións nacidas do tratamento.
 • Medidas de seguridade:  Información informatizada en servidor ou equipos locais con protección mediante contrasinais. Información en papel en estancias protexidas.

Tratamento “Queixas e suxerencias”

 • Responsable do tratamento:    Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
 • Datos de contacto:    Fernando III O Santo 13, 1ºA, Santiago de Compostela, Coruña
 • Delegado de protección de datos:  dpd@cpeig.gal
 • Finalidade do tratamento:    Tratamento das queixas e suxerencias recibidas a través dos formularios web.
 • Lexitimación    Artígo 6.1.c) Cumprimiento de obrigación legal.
 • Categorías de interesados:  Membros colexiados e usuarios.
 • Categorías de datos personais: Datos identificativos.
 • Categorías de destinatarios: Non se prevén cesións.
 • Transferencias internacionais: Non se prevén transferencias internacionais. 
 • Prazos de conservación: Durante o periodo de prescripción das infraccións nacidas do tratamento.
 • Medidas de seguridade:  Información informatizada en servidor ou equipos locais con protección mediante contrasinais. Información en papel en estancias protexidas.

Tratamento “Invitados Xuntas de Goberno”

 • Responsable do tratamento:    Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
 • Datos de contacto:    Fernando III O Santo 13, 1ºA, Santiago de Compostela, Coruña
 • Delegado de protección de datos:  dpd@cpeig.gal
 • Finalidade do tratamento:    Xestión das intervencións dos invitados ás Xuntas de Goberno.
 • Lexitimación    Artígo 6.1.c) Cumprimiento de obrigación legal. Artígo 6.1.f) RGPD – Interés lexítimo do responsable do tratamento.
 • Categorías de interesados:  Invitados ás Xuntas de Goberno.
 • Categorías de datos personais: Datos identificativos.
 • Categorías de destinatarios: Non se prevén cesións.
 • Transferencias internacionais: Non se prevén transferencias internacionais. 
 • Prazos de conservación: Durante o periodo de prescripción das infraccións nacidas do tratamento.
 • Medidas de seguridade:  Información informatizada en servidor ou equipos locais con protección mediante contrasinais. Información en papel en estancias protexidas.

Tratamento “Emprego”

 • Responsable do tratamento:    Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
 • Datos de contacto:    Fernando III O Santo 13, 1ºA, Santiago de Compostela, Coruña
 • Delegado de protección de datos:  dpd@cpeig.gal
 • Finalidade do tratamento:    Xestión das ofertas de emprego que cheguen ao Colexio.
 • Lexitimación    Artígo 6.1.f) RGPD – Interés lexítimo do responsable do tratamento.
 • Categorías de interesados:  Membros colexiados e interesados nas ofertas de emprego
 • Categorías de datos personais: Datos identificativos. Datos de emprego.
 • Categorías de destinatarios: Non se prevén cesións. Os datos dos solicitantes de ofertas de emprego serán tratados polo titular da oferta concreta.
 • Transferencias internacionais: Non se prevén transferencias internacionais. 
 • Prazos de conservación: Durante o periodo de prescripción das infraccións nacidas do tratamento.
 • Medidas de seguridade:  Información informatizada en servidor ou equipos locais con protección mediante contrasinais. Información en papel en estancias protexidas.

Tratamento “Xestión de brechas de seguridade”

 • Responsable do tratamento:    Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
 • Datos de contacto:    Fernando III O Santo 13, 1ºA, Santiago de Compostela, Coruña
 • Delegado de protección de datos:  dpd@cpeig.gal
 • Finalidade do tratamento:    Xestionar as brechas de seguridade dos datos persoais que se produzan nos tratamentos do responsable do tratamento.
 • Lexitimación    Artígo 6.1.c) - Cumprimento de obrigación legal.
 • Categorías de interesados:  Membros colexiados e usuarios do Colexio.
 • Categorías de datos personais: Datos identificativos. Datos académicos. Transaccións de bens e servizos. Información comercial, económica e de seguros. Datos bancarios.
 • Categorías de destinatarios: Autoridade competente na materia: AEPD.
 • Transferencias internacionais: Non se prevén transferencias internacionais. 
 • Prazos de conservación: Durante o periodo de prescripción das infraccións nacidas do tratamento.
 • Medidas de seguridade:  Información informatizada en servidor ou equipos locais con protección mediante contrasinais. Información en papel en estancias protexidas.

Tratamento “Exercicio dos dereitos RGPD”

 • Responsable do tratamento:    Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
 • Datos de contacto:    Fernando III O Santo 13, 1ºA, Santiago de Compostela, Coruña
 • Delegado de protección de datos:  dpd@cpeig.gal
 • Finalidade do tratamento:    Atención aos dereitos RGPD (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación e portabilidade) de membros colexiados e usuarios.
 • Lexitimación    Artígo 6.1.c) - Cumprimento de obrigación legal.
 • Categorías de interesados:  Membros colexiados e usuarios do Colexio.
 • Categorías de datos personais: Datos identificativos. Datos académicos. Transaccións de bens e servizos. Información comercial, económica e de seguros. Datos bancarios.
 • Categorías de destinatarios: Autoridade competente na materia: AEPD.
 • Transferencias internacionais: Non se prevén transferencias internacionais. 
 • Prazos de conservación: Durante o periodo de prescripción das infraccións nacidas do tratamento.
 • Medidas de seguridade:  Información informatizada en servidor ou equipos locais con protección mediante contrasinais. Información en papel en estancias protexidas.

 

Máis información sobre os dereitos da normativa de protección de datos

Que dereitos asisten ao interesado?

O  RGPD outórgache os seguintes dereitos, que poderás exercelos enviando un correo electrónico á dirección do responsable do tratamento:

Dereito de acceso
Tes dereito a obter confirmación de se se están tratando ou non datos persoais que che  conciernen e, en tal caso, dereito de acceso aos datos persoais e á información relacionada co seu tratamento. 
Tes dereito a obter unha copia dos datos persoais obxecto de tratamento.

Dereito de rectificación
Tes dereito a obter sen dilación indebida a rectificación dos datos persoais inexactos que che  conciernen. @Teniendo en cuenta os fins do tratamento, terás dereito a que se completen os datos persoais que sexan incompletos.

Dereito de supresión
Tes dereito a obter sen dilación indebida a supresión dos datos persoais que che  conciernen.
Estamos obrigados a suprimir sen dilación indebida os datos persoais cando concorra algunha das circunstancias seguintes:

 1. os datos persoais xa non sexan necesarios en relación cos fins para os que foron recollidos ou tratados doutro xeito;
 2. o interesado retire o consentimento prestado para fins específicos ou o consentimento expreso prestado para o tratamento de categorías especiais de datos, como os que revelen as súas opinións políticas, mentres este tratamento non se base noutro fundamento xurídico;
 3. o interesado opóñase ao tratamento por motivos relacionados coa súa situación particular e non prevalezan outros motivos lexítimos para o tratamento;
 4. os datos persoais fosen tratados ilicitamente;
 5. os datos persoais deban suprimirse para o cumprimento dunha obrigación legal establecida no Dereito da Unión ou dos Estados membros que se aplique ao responsable do tratamento.

Non será aplicable a obrigación de supresión dos datos persoais cando o tratamento sexa necesario para:

 1. exercer o dereito á liberdade de expresión e información; 
 2. o cumprimento dunha obrigación legal que requira o tratamento de datos imposta polo Dereito da Unión ou dos Estados membros que se aplique ao responsable do tratamento;
 3. o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable;
 4. con fins de arquivo en interese público, fins de investigación científica ou histórica ou fins estatísticos, na medida en que o dereito á supresión puidese facer imposible ou obstaculizar gravemente o logro dos obxectivos do devandito tratamento;
 5. para o exercicio, a defensa ou a presentación de reclamacións.

Limitación do tratamento
Tes dereito a obter a limitación do tratamento dos datos cando se cumpra algunha das condicións seguintes:

 1. Impugnes a exactitude dos datos persoais, durante un prazo que nos permita verificar a exactitude dos mesmos;
 2. O tratamento sexa ilícito e opóñasche á supresión dos datos persoais e solicites no seu lugar a limitación do seu uso;
 3. Non necesitemos os datos persoais para os fins do tratamento, pero necesítelos para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións;
 4. Opúxechesche ao tratamento por motivos relacionados coa túa situación particular, mentres se verifica se os motivos lexítimos como responsable do tratamento prevalecen sobre os do interesado.

Portabilidade dos datos
Tes dereito a recibir os datos persoais que che incumban, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica.

Oposición ao tratamento
Tes dereito a opoñerche en calquera momento, por motivos relacionados coa túa situación particular, a que datos persoais que che  conciernan sexan obxecto dun tratamento baseado no disposto no artigo 6, apartado 1, letras e) ou  f) do  RGPD. Deixaremos de tratar os datos persoais, salvo que acreditemos motivos lexítimos imperiosos para o tratamento que prevalezan sobre os intereses, os dereitos e as liberdades do interesado, ou para a   formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Revogación do consentimento
Tes dereito a retirar en calquera momento o consentimento que nos diste para tratar os teus datos persoais.

Reclamación ante as autoridades de protección de datos
Tes dereito a reclamar ante as autoridades de control en materia de protección de datos se consideras que os teus datos persoais non están a ser tratados de forma correcta.
Neste caso, a autoridade competente é a Axencia Española de Protección de Datos. Pode exercer os seus dereitos na seguinte dirección:
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/inicio. jsf

Tratamento de datos de menores de idade
Os nosos servizos deben ser utilizados por maiores de 14 anos, polo que no caso de que non teñas esta idade deberás absterche de utilizalos.
Poderemos requirir documentación oficial para acreditar a idade.

Modificación da presente política de privacidade
Debido ás novidades lexislativas e xurisprudenciais, a presente política de privacidade pode sufrir modificacións para adaptarse ás novas realidades xurídicas. Nos devanditos supostos, o responsable anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.