Solicitude colexiación

Procedemento de colexiación

Documentación necesaria

Para colexiarse precísanse os seguintes documentos:

 1. Fotocopia do DNI ou pasaporte
 2. Acreditación de posuir o título necesario. Esta acreditación poderase facer mediante a xeración dun código de verificación de título oficial:
  • Entrar na páxina "Consulta de Títulos Universitarios Oficiales" da sede electrónica do Ministerio e pulsar en "Acceder" Solicitarase o seu certificado dixital.
  • Entrar en "Acceso solicitud".
  • Prema en "Autorizaciones" -> "Añadir autorización".
  • Estableza un período de vixencia do permiso de alomenos tres meses dende a data na que vaia realizar a inscrición introducindo a data de caducidade axeitada.
  • Marque o título para o que desexa xerar o código de verificación.
  • Prema o botón Añadir.
  • En Autorizacións aparecerá a autorización que acaba de xerar. Prema no icono pdf para ver o permiso que acaba de xerar. Nese momento descargarase un arquivo pdf cos datos do Título Oficial e o código de verificación. Gárdeo có nome orixinal.
 3. Documento da entidade bancaria onde consten o/a solicitante da colexiación como titular da conta e os 24 caracteres do código IBAN da conta corrente. Pode ser calquera tipo de documento bancario que inclúa a información anterior (impreso sacado da web, fotocopia da primeira páxina da libreta, etc). Non é preciso compulsar este documento.

 4. Formulario de colexiación preenchido e asinado [descargar].

 5. Formulario de adhesión ao seguro de responsabilidade civil xestionado polo colexio preenchido e asinado, ou documentación acreditativa de estar en posesión dun seguro equivalente á opción básica do seguro xestionado polo colexio [descargar]. A modalidade básica do seguro xestionado polo colexio non supón custe adicional, xa que se atopa incluído na cota de colexiación. Na sección de servizos deste sitio web está dispoñible máis información sobre o seguro de responsabilidade civil xestionado polo colexio.

Onde entregar ou remitir a documentación

Os documentos para a colexiación poden achegarse:

 

Nome da/do solicitante
Apelidos da/do solicitante
Correo de contacto
Teléfono de contacto
Documentacion_solicitude_colexiacion

Documentación a achegar coa solicitude

Impreso asinado da solicitude de alta [descarga aquí]
Esta acreditación faise mediante a xeración dun código de verificación de título oficial
Copia do DNI
Documento da entidade bancaria onde consten o/a solicitante da colexiación como titular da conta e os 24 caracteres do código IBAN da conta corrente.
Impreso asinado da adhesión ao seguro de responsabilidade civil [descarga aquí]
Máximo 1 fichero.
límite de 32 MB.
Tipos permitidos: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
rgpd

Información sobre Protección de datos

De conformidade coa Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, informamos que os datos persoais recollidos na tramitación desta petición, van ser obxeto de tramento baixo as seguintes circunstancias:

Responsable do Tratamiento: Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG).
Finalidade: Darlle de alta coma membro colexiado e outras finalidades relacionadas coa alta colexial (cobranza da cota, acceso a servizos, etc.) Cederanse os seus datos persoais ao Consejo de Colegios de Ingeniería en Informática (CCII) para elaborar os censos.
Dereitos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación e portabilidade. Tamén pode acudir á autoridade de control para por unha reclamación en www.aepd.es.

Para máis información acuda á política de privacidade do CPEIG.