Solicitude baixa colexiación

Mediante este formulario pode presentar a solicitude de baixa no Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia

 

Documentación necesaria

Para darse de baixa como membro do CPEIG precísanse os seguintes documentos:

  1. Fotocopia do DNI ou pasaporte
  2. Instancia de solicitude de baixa asinada [descargar]

Onde entregar ou remitir a documentación

No caso de non utilizar o presente formulario, os documentos para a baixa poden achegarse:

  • Ao enderezo informacion@cpeig.gal
  • Á sede do CPEIG
Nome da/do solicitante
Apelidos da/do solicitante
Correo de contacto
Documentacion_solicitude_baixa

Documentación a achegar coa solicitude

Impreso asinado da solicitude de baixa [descarga aquí]
Máximo 1 fichero.
límite de 2 MB.
Tipos permitidos: png, pdf.
DNI
Máximo 1 fichero.
límite de 2 MB.
Tipos permitidos: png, pdf.
rgpd

Información sobre Protección de datos

De conformidade coa Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, informamos que os datos persoais recollidos na tramitación desta petición, van ser obxeto de tramento baixo as seguintes circunstancias:

Responsable do Tratamiento: Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG).
Finalidade: Xestionar a solicitude de baixa como membro colexiado.
Dereitos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación e portabilidade. Tamén pode acudir á autoridade de control para por unha reclamación en www.aepd.es.

Para máis información acuda á política de privacidade do CPEIG.