Solicitude exención cuota colexiación

Mediante este formulario podese solicitar a exención da cota para colexiados e colexiadas que se atopen en situación de desemprego

Requisitos para acceder á exención de cota por desemprego

 1. Ser membro colexiado/a cunha antigüidade mínima de 6 meses.
 2. Se o interesado/a é traballador/a por conta allea deberá ter causado baixa na súa relación laboral de forma non voluntaria e atoparse en situación de desemprego no momento de realizar a solicitude de exención de cota.
 3. Se o interesado/a é autónomo/a deberá ter cotizado á Seguridade Social nos últimos 6 meses e acreditar a baixa da súa actividade.

Documentación necesaria

 1. Fotocopia do DNI ou pasaporte.
 2. Certificado que acredite a situación de desemprego.
 3. Impreso de solicitude de exención de cota cumprimentado e asinado [descargar].

Dereitos e obrigas

Os/as colexiados/as que se acollan á exención de cota estarán suxeitos/as aos dereitos e obrigas que se recollen neste apartado.

Dereitos

 1. Supresión das cotas de colexiación desde o momento da solicitude da exención.

 2. Acceso aos servizos colexiais coas limitacións que a Xunta de Goberno estime pertinentes de cara a manter a sostenibilidade económica e operativa do colexio.

Obrigas

 1. Acreditar a permanencia na situación de desemprego remitindo a colexio nos meses de xuño e decembro o certificado que acredite a permanencia en tal situación.

 2. Notificar a finalización de situación de desemprego en canto esta se produza.

 3. Aboar as cotas de colexiación desde o momento da finalización da exención de cota.

Causas de finalización da exención de cota de colexiación

 1. Solicitude ou notificación por parte do interesado/a.

 2. Incumprimento dos requisitos establecidos para acceder á exención de cota. Baixo este suposto considerarase que a data efectiva da finalización da exención de cota será a do día seguinte á finalización da situación de desemprego.

Onde entregar ou remitir a documentación

No caso de non utilizar o presente formulario, os documentos para a exención da cota deberán entregarse :

 • Ao enderezo informacion@cpeig.gal
 • Á sede do CPEIG
Nome da/do solicitante
Apelidos da/do solicitante
Correo de contacto
Documentacion_solicitude_exencion_cuota

Documentación a achegar coa solicitude

DNI
Máximo 1 fichero.
límite de 32 MB.
Tipos permitidos: png, pdf.
Certificado que acredite a situación de desemprego.
Máximo 1 fichero.
límite de 32 MB.
Tipos permitidos: png, pdf.
Impreso asinado da solicitude de exención de cuota colexial [descarga aquí]
Máximo 1 fichero.
límite de 32 MB.
Tipos permitidos: png, pdf.
rgpd

Información sobre Protección de datos

De conformidade coa Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, informamos que os datos persoais recollidos na tramitación desta petición, van ser obxeto de tramento baixo as seguintes circunstancias:

Responsable do Tratamiento: Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG).
Finalidade: Xestionar a solicitude de exención da cuota colexial.
Dereitos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación e portabilidade. Tamén pode acudir á autoridade de control para por unha reclamación en www.aepd.es.

Para máis información acuda á política de privacidade do CPEIG.