Solicitude precolexiacion

Procedemento de precolexiación

Documentación necesaria

Para colexiarse precísanse os seguintes documentos:

  1. Fotocopia do DNI ou pasaporte
     
  2. Acreditación de estar matriculado no Master. Acreditase mediante documento cun código seguro de verificación da universidade.
     
  3. Acreditación do certificado academico coa expresión dos créditos superados. Acreditase mediante documento cun código seguro de verificación da universidade
  4. Documento da entidade bancaria onde consten o/a solicitante da colexiación como titular da conta e os 24 caracteres do código IBAN da conta corrente. Pode ser calquera tipo de documento bancario que inclúa a información anterior (impreso sacado da web, fotocopia da primeira páxina da libreta, etc). Non é preciso compulsar este documento.

  5. Formulario de precolexiación preenchido e asinado [descargar]

Onde entregar ou remitir a documentación

Os documentos para a colexiación poden achegarse:

 

Nome da/do solicitante
Apelidos da/do solicitante
Correo de contacto
Teléfono de contacto
Documentacion_solicitude_precolexiacion

Documentación a achegar coa solicitude

Impreso asinado da solicitude de precolexiacion [descarga aquí]
Máximo 1 fichero.
límite de 2 MB.
Tipos permitidos: pdf.
Máximo 1 fichero.
límite de 2 MB.
Tipos permitidos: pdf.
Documento da entidade bancaria onde consten o/a solicitante da colexiación como titular da conta e os 24 caracteres do código IBAN da conta corrente.
rgpd

Información sobre Protección de datos

De conformidade coa Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, informamos que os datos persoais recollidos na tramitación desta petición, van ser obxeto de tramento baixo as seguintes circunstancias:

Responsable do Tratamiento: Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG).
Finalidade: Darlle de alta coma membro precolexiado e outras finalidades relacionadas coa alta precolexial (cobranza da cota, acceso a servizos, etc.) Cederanse os seus datos persoais ao Consejo de Colegios de Ingeniería en Informática (CCII) para elaborar os censos.
Dereitos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación e portabilidade. Tamén pode acudir á autoridade de control para por unha reclamación en www.aepd.es.

Para máis información acuda á política de privacidade do CPEIG.